„Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie i život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel.“

Evanjelium podľa Jána 11, 25

Smrť blízkeho človeka je jednou z najťažších strát, aké môže človek na tomto svete zažiť. Naša kresťanská viera núka však nádej a nové perspektívy aj v situáciach, v ktorých je človek úplne bezmocný.

Pohreb je bodka za naším pôsobením na zemi, bodkočiarka v našom bytí. Je určený pre členov cirkevného zboru alebo pre tých, ktorí sa rozhodnú dať pochovať evanjelicko – kresťanským spôsobom. Pohreb je vždy chápaný ako misijná udalosť. Nie pre mŕtveho, ale pre pozostalých. Preto neexistujú prípady, že by sa pohreb odmietol. Samozrejme niektoré zbory to podmieňujú splnením si určitých povinností.

Ako postupovať

  1. Každá pohrebná služba má kontakt na zborových farárov. Je potrebné dohodnúť sa na termíne! Prosíme, nikdy si nedohadujte termín bez kňaza. Jednoducho sa môže stať, že vo Vami vybranom čase musíme byť na inom mieste.
  2. Na stretnutie so zborovým farárom si, prosíme, pripravte List o prehliadke mŕtveho a Úmrtný list ako aj krátky životopis zosnulého. Má obsahovať údaje: dátum a miesto narodenia, meno a priezvisko rodičov (matky – aj za slobodna), súrodenci, vzdelanie, zamestnania, uzavretia manželstva, deti. Ďalej charakteristika osoby, záľuby, charakteristické vlastnosti, deň úmrtia. Čím viac o zosnulom poviete, tým jednoduchšie kňaz na pohrebe charakterizuje Vášho príbuzného a zároveň môže osobnejšie napísať i pohrebný príhovor pre pozostalých.
  3. Odobierka – je to zoznam príbuzných: blízkej i vzdialenej rodiny, priateľov, ktorí sa so zosnulým lúčia. Napr. : lúči sa: manželka XY, lúčia sa deti XY, vnúčatá XY, susedia, známi, …

Čo môže Cirkevný zbor urobiť pre pozostalých?

  • kresťanskú rozlúčku — Služby Božie pri pohrebe zosnulého
  • modlitbu za smútiacich na Službách Božích
  • sprevádzanie a pastorálna služba, pomoc pozostalým