Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstenej mládeže, resp. pokrsteného dospelého medzi dospelých členov cirkevného zboru na základe 2 predpokladov: na základe krstnej zmluvy a osobného vyznania viery.

Prečo je konfirmácia dôležitá?

Tých, ktorí boli pokrstení ako deti a vieru za nich sľubovali krstní rodičia, po dovŕšení 14 rokov ECAV považuje za dospelých a je potrebné, aby samotní konfirmandi vyznali vieru a prebrali zodpovednosť za svoj duchovný život.

Kedy sa prihlásiť?

Samotná konfirmačná výučba trvá 2 roky. Keď dieťa dovŕši 12 rokov, je potrebné prihlásiť sa na farskom úrade a vyplniť prihlášku.

Konfirmácia sa skladá z verejnej skúšky v kostole a slávnosťou konfirmácie, ktorá býva na prelome mája a júna.

Konfirmovaní môžu byť aj dospelí! Aj oni prechádzajú vyučovaním vo forme pastorálnych rozhovorov. Samozrejme, už nie sú verejne vyskúšaní. Dospelí sa dávajú konfirmovať aj v staršom veku, kvôli túžbe byť plnohodnotnými členmi cirkvi a teda môžu prijímať aj Večeru Pánovu.