Vážení cirkevníci, zamestnanci, priatelia, spolupracovníci,

v zmysle zákona o ochrane osobných údajov Vám oznamujeme, že chránime Vaše osobné údaje s náležitou starostlivosťou a v zmysle platných zákonov. Prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby Vaše osobnú údaje neboli zneužité.
Vzhľadom k informačnej povinnosti vydávame toto vyhlásenie, ktorého cieľom je oboznámiť Vás o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj o Vašich právach a povinnostiach.

Osobné údaje zbierame za účelom:

 • Vykonania cirkevných obradov
 • Evidencie a spracovania príspevkov od členov cirkevného zboru
 • Evidencie a spracovania milodarov od darujúcich
 • Prezentácie o našej činnosti*

*Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Sučanoch (skr.CZ ECAV Sučany) za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke a na facebookovej stránke s názvom ECAV Háj. V prípade vyjadrenia nesúhlasu zúčastnených odfotených, resp. inak nasnímaných osôb s týmto zverejňovaním, bude nesúhlas dotknutej osoby akceptovaný a obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam z webového priestoru odstránený. Dotknuté osoby si môžu uplatňovať svoje práva v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Na základe písomného podania v zmysle zákona, má dotknutá osoba právo požadovať bezplatné informácie o jej osobných údajoch, ktoré prevádzkovateľ spracúva a môže namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, ak je k spracúvaniu potrebný súhlas dotknutej osoby.

Právny základ, teda čo nám umožňuje osobné údaje získavať:

 • Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností 308/1991 Z.z. a vnútorné predpisy podľa § 6 ods. 1 písm. b citovaného zákona
 • Pracovnoprávne predpisy v platnom znení ako napr. zákonník práce, zákon o daniach z príjmov, zákon o zdravotnom, sociálnom, dôchodkovom poistení
 • Oprávnené záujmy prevádzkovateľa na prezentáciu svojej činnosti a možnom získavaní nových členov § 78 zákona č. 18/2018 Z.z.
 • Zákon o sociálnych službách 448/2008 Z.z.
 • Zákon o pohrebníctve 131/2010 Z.z., občiansky zákonník, obchodný zákonník

Na základe oprávneného záujmu spracúvame osobné údaje za účelom prezentácie a archivácie našej činnosti, ako napríklad fotografie, video-zvukové záznamy z obradov, z cirkevných, spoločenských, športových, kultúrnych a iných aktivít. Uvedené spracúvanie sa týka členov a iných fyzických osôb, ktoré sú s nami v pravidelnom styku a podporujú našu činnosť. Uvedené údaje sa využívajú výlučne na vnútornú potrebu a nie sú poskytnuté ďalšiemu príjemcovi bez Vášho súhlasu. V prípade iných zákonných povinností sa osobné údaje poskytnú v podľa iných platných zákonov.

Príjemcom osobných údajov je:

 • Kancelária farského úradu
 • Zborová účtovníčka
 • vyžadujú z iných zákonov
 • Kontrolné orgány
 • Kontrolné orgány cirkvy
 • Dištrikty, GBÚ, cirkevný zbor

Dodávatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje sú vyberaní s náležitou starostlivosťou. Poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona.
Vaše osobné údaje sa neprenášajú a ani nemáme úmysel prenášať ich do tretej krajiny. Tretie krajiny sú všetky krajiny okrem krajín Európskej únie a štátov EHP.
Doba uchovávania osobných údajov je určená podľa osobitných platných zákonov a zákona o archívoch a registratúrach. Riadime sa zásadou minimalizácie uchovávaných osobných údajov, teda uchovávame ich len po dobu určenú zo zákonov a na archivačné účely podľa registratúrneho plánu.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • Právo požadovať prístup o osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú
 • Právo na opravu a právo na vymazanie Vašich osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • Právo na presnosť Vašich osobných údajov
 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas
 • Právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne prostredníctvom súdu
 • Právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či ste povinní nám poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch ich neposkytnutia

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nevyužívame.

Ak by došlo k situácii, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na iný účel ako na ten, na ktorý boli získané, budeme Vás o tom informovať v dostatočnom predstihu.

Pokiaľ máte dalšie otázky, pokojne sa s nami spojte prostredníctvom kontaktov v hlavičke oznámenia.

Mgr. Daniel Beňuch 
zborový farár CZ ECAV Sučany

MUDr. Milena Drímalová, CsC.
zborová dozorkyňa CZ ECAV Sučany