„Každý nech dá, ako si zaumienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“

V tejto výzve apoštola Pavla sa skrývajú 3 veci:

Ako možno podporiť cirkevný zbor?

Jednou z možností je tzv. ofera. Počas každých Služieb Božích je vyhradený priestor pri východe z chrámu na darovanie dobrovoľného príspevku v ľubovoľnej výške. Ide o anonymný dar, ktorý sa potom sumárne zaeviduje do účtovníctva zboru a výška ofery sa vyhlási na nasledujúcich Službách Božích, aby sme boli všetci informovaní, koľko peňazí sa do zborovej pokladne dostalo. Často je ofera aj tematicky určená na konkrétnu aktivitu (oprava kostola, podpora mládeže, misie alebo iné).

Ďalšou z možností je počas úradných hodín priniesť, resp. poslať na účet zboru milodar. Ide o adresnú formu darovania, kde je meno darcu jasné. Výška daru je na darcovi. Rovnako aj dôvod, pre ktorý sa rozhodol darovať. Peniaze sú opäť riadne zaevidované v účtovníctve.

Nemalou podporou zboru je aj úhrada tzv. cirkevného príspevku (buď priamo do pokladne na farskom úrade alebo prevodom či vkladom na účet zboru). Cirkevný príspevok je stanovený 10 € na člena na kalendárny rok.

Ako rodina cirkevného zboru sme vďační za všetky finančné dary, ktoré napomáhajú pokryť výdavky spojené s údržbou, opravami a nákladmi na zborové a misijné aktivity.

Bankové spojenie IBAN: SK66 0900 0000 0000 6132 1924